บทบรรณาธิการ August 2019

ปัจจุบันเทรนด์รักษ์โลกกำลังมาแรง  ซึ่งนับเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงมีโครงการการรณณรงค์หลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการ

โดยโครงการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ การลด ละ และเลิกใช้พลาสติก เนื่องจาก ขณะนี้ปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเร่งแก้ไข รวมทั้ง ประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยในแต่ละปีมีขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน และสามารถนำมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน ส่วนอีก 1.5 ล้านตันต้องนำไปฝังกลบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ในส่วนของภาคธุรกิจ ขณะนี้ มีผู้ประกอบการหลายรายดำเนินการด้วยการนำพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) มาใช้แทนที่พลาสติก (Plastic) ซึ่งมีระยะเวลาในการย่อยสลายนาน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น หลอดพลาสติก แก้วน้ำ ขวดน้ำ และจาน เป็นต้น

สำหรับพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพได้แก่ ข้าวโพด น้ำตาล มันสำปะหลัง เป็นต้น

ด้านภาครัฐ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การยกระดับโครงการ “ลด” ใช้พลาสติกมาสู่โครงการ “งด” ใช้พลาสติกอย่างจริงจัง ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดขยะพลาสติก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการนำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า เมื่อมารับยาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง

โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้กว่า 24 ล้านบาท

รวมถึง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม (ร่าง) Roadmap

ส่วนภาคประชาชน การมีจิตสำนึกและการให้ความร่วมมือในทุกๆ โครงการรณรงค์นับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ลดปริมาณการใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การปฏิเสธรับถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าทั้งในร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาเก็ต, การนำถุงผ้ามาใช้บรรจุสิ่งของแทนถุงหิ้วพลาสติก, การใช้ภาชนะจากบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือการลดใช้หลอดพลาสติก เป็นต้น

Bizfocus เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนมีตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริง จะทำให้ปัญหาขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน จะค่อยๆ ลดระดับลงไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะยังจะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดในขณะนี้

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ “คุณศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ”  นายกสมาคมโรงแรมไทย เผยความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งหมด 25 สมาคม กับ 4 สายการบิน สร้างแอพพลิเคชัน ทักทาย (Tagthai) ดิจิทัล แพลตฟอร์มใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวในไทย พร้อมเล่าถึงการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและการดำเนินงานภายในสมาคม

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 17 September 2019 12:12

Page Visitor

021084437
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
48383
59264
48383
899319
1584897
21084437
Your IP: 3.238.96.184
2021-05-16 18:12