ครบรอบ 25 ปี เชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

ครบรอบ 25 ปี เชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น 
กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559 (Prime Minister's Export Award 2016)
ขับเคลื่อนการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0

กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0เดินหน้ายุทธศาสตร์นวัตกรรมนำการผลิต ดันไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงในอาเซียน พร้อมเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย โดยล่าสุดให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกในวาระครบรอบ 25 ปี โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award หรือ PM AWARD) โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้ รมว. พาณิชย์ มอบรางวัลแก่ 43 ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ครบรอบ 25 ปี เชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซน เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559  (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM AWARD 2016) โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นเข้ารับรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกไทย จำนวน 43 บริษัท 50 รางวัล เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นสูงให้กับสินค้าและบริการไทย ที่มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า  การส่งออกมีความสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาคการผลิต ปัจจุบันประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-Based Economy ด้วยโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในเวทีการค้าโลก นั่นหมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในสินค้าและบริการของตนเอง พร้อมกันนั้นยังต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการเป็นหัวใจสำคัญ  “ไทยจะเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมทั้งด้านความคิด การออกแบบ การพัฒนาสิ่งใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์  ความรู้ และโนฮาว มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นการเดินหน้าพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าและบริการ ที่มีทั้งคุณภาพและความโดดเด่นเฉพาะตัวในอาเซียน”

และเพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย เดินหน้าจัดโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM AWARD 2016) ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือทั้งยังส่งผลสำเร็จในการกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการส่งออกของไทยมาตลอด 25 ปี

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญ แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการไทยที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ  โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกให้มีความแข็งแกร่ง เติมเต็มความรู้ใหม่ สร้างความเข้าใจในพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจการค้า  และสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจส่งออกนับจากนี้คือ การผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมแก่สินค้าและบริการไทยไปพร้อมๆ กับการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการไทยแก่ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวและความยั่งยืนในภาคการส่งออกของไทยในอนาคต

สำหรับโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM AWARD 2016) ในปีนี้ นับเป็นการครบรอบปีที่ 25 ของการดำเนินโครงการฯ กรมฯ จึงได้มีการปรับเพิ่มประเภทรางวัลเพื่อให้สอดรับกับกระแสและทิศทางการค้าของโลก โดยได้แบ่งรางวัลออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best GreenInnovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best ThaiBrand4) รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best ServiceEnterprise Award) 6รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Export Recognition) และ 7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)(รายละเอียดโครงการฯ ตามเอกสารแนบ)ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งออกให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 บริษัท โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการแต่ละราย ตามหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการตั้งมาตรฐานไว้ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งได้คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี  2559 รวมทั้งสิ้น 43 บริษัท 50 รางวัล (รายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award 2016 ตามเอกสารแนบ)โดยกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะสามารถช่วยยกระดับภาพลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงแก่สินค้าและบริการของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างกระแสบริโภคนิยมสินค้าและบริการไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการไทยได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งจะนำความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบในเวทีการค้าโลก สอดรับกับแนวคิดการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นั่นเอง

ทั้งนี้ ภายในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำหนังสือ ‘PM Award’s Directory 2016’ ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทยทั้งในและต่างประเทศต่อไป

สามารถดูรายละเอียดของโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM AWARD) ได้ที่ www.pm-award.com

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 10 October 2019 10:51

Page Visitor

003341472
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33932
44692
179360
114648
131525
459947
3341472
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-03 21:58