then
July 04, 2022

สกพอ.จับมือ UNIDO และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สกพอ.จับมือ UNIDO และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แสดงศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ EEC พร้อมขยายผลสู่ภูมิภาค ASEAN

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy, Waste Management and Sustainability” จัดขึ้นร่วมกันโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Industrial Developments Organization-UNIDO)และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพ

การประชุมสัมมนา ฯ ครั้งนี้ สกพอ. UNIDO และอบก. จะได้ร่วมกันเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินงาน Circular Economy การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นต้นแบบ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ที่จะมีแนวทางการกำจัดขยะ การจัดการน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่คู่ไปกับการนำระบบ Circular Economy มาปรับใช้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ EEC ได้ออกแบบการใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายประชากร และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญคือการร่วมขับเคลื่อนจัดการปัญหาขยะ กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ในพื้นที่ จังหวัดระยอง หรือ Rayong Model ที่ใช้รูปแบบของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโครงการ EEC square ที่สกพอ.ได้เข้ารณรงค์ สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต เป็นต้น

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005476522
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
9408
32898
42306
130624
1299737
5476522
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 04:50