01Top_HachiEng

บทบรรณาธิการ October 2018

การขับเคลื่อนธุรกิจ  ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีทิศทางสดใสท่ามกลางปัจจัยลบที่รุ้มเร้าทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0

รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ และนับเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากในขณะนี้ สัดส่วนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทําให้ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน โดยเป็นผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน  9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน และคาดว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

สำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป

ส่วนสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป

จากแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการหลายรายหันมาให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง โดยมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ด้วยการเพิ่มสินค้าที่มีความหลากหลาย และเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

รวมถึง การเพิ่มศักยภาพของช่องทางการจำหน่ายทั้งในรูปแบบร้านค้าและโซเซียลมีเดียต่างๆ เนื่องจากในอนาคต กลุ่มผู้สูงอายุจะกลายเป็นคนตัดสินใจซื้อหลักของสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีการศึกษา ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าจะมีการเช็คข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

สำหรับสื่อที่ผู้สูงอายุมีการใช้งานมากที่สุด จากการเปิดเผยข้อมูลผลการวิจัยการทำการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.Line ร้อยละ 50 2.โทรทัศน์ ร้อยละ 24  และ 3.Facebook ร้อยละ 16 ส่วนสื่อที่ผู้สูงอายุใช้เพื่อเข้าถึงโฆษณาน้อยที่สุด ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ตามมาด้วย ยูทูป (YouTube) และเว็บไซต์

ส่วนรูปแบบโฆษณาที่เข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ โฆษณาทีวี (TVC) วิดีโอคลิป  รูปภาพ บทความ และ Infographic ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 93 รู้จักและรู้วิธีการใช้งาน Search Engine เพื่อการสืบค้นข้อมูล

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ “คุณอำนวย เริ่มวานิชย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อราวด์ จำกัด โดยเปิดแผนธุรกิจไตรมาส 4 มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีความหลากหลาย บวกการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชูจุดเด่นการดำเนินธุรกิจที่ไม่หวังแค่กำไร แต่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้า

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 17 October 2019 12:46

Page Visitor

028035380
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
41748
48658
90406
1022193
1699103
28035380
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 18:16