Editor's Note 2018

ปัจจุบัน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ อีอีซี มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดย 5 โครงการสำคัญได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ครบทุกโครงการแล้ว มูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 652,559 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 209,916 ล้านบาท และภาคเอกชน 442,643 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศ 819,662…
ปัจจุบัน ขยะพลาสติกมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผันแปรตามจำนวนประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งการเจริญเติบของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับขยะพลาสติกส่วนใหญ่เกิดจากใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และเครื่องดื่มในการดำรงชีพของประชาชน จึงทำให้มีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองการใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยคาดการณ์ว่า จำนวนพลาสติกจะเพิ่มขึ้นจาก 2.05 ล้านตันในปี 2560 และเพิ่มเป็น 2.44 ล้านตันในปี 2565 รวมทั้ง พลาสติกบางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากใช้งานไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้ ด้านข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ…
การขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีทิศทางสดใสท่ามกลางปัจจัยลบที่รุ้มเร้าทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ และนับเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากในขณะนี้ สัดส่วนจํานวนประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ทําให้ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5…
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มกระเตื้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1 โดยขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือสูงสุดในรอบ 5 ปี และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ขยายตัวจากไตรมาส 4 ปี 2560 ร้อยละ 2.0 โดยได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ส่วนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)…
ปัจจุบัน เบเกอรีนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูงมากนัก อีกทั้ง ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานต่างๆ เช่น งานอีเว้นท์ งานเลี้ยงสังสรรค์ และสัมมนา เป็นต้น ที่ผ่านมา ตลาดเบเกอรีมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และจะมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หลายรายกระโดดเข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างดุเดือดทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยผู้ประกอบการจะมีการนำเสนอเมนูใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค ด้านปัจจัยที่ทำให้เบเกอรีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จะผันแปรตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค…
นยุคโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางธุรกิจย่อมต้องมีทั้งชั้นเชิงและไหวพริบเหนือคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ดังนั้นผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ ด้วยการวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานที่รัดกุมและมีระบบ สำหรับปัจจัยที่จะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางธุรกิจมีหลากหลายด้าน อาทิ การลดต้นทุนผลิตด้วยการนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม เป็นต้น ปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการใช้หุ่นยนต์ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเป็นกระแสที่กำลังมาแรง โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และช่วยลดการใช้แรงงานในภาคการผลิตแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึง การเพิ่มศักยภาพความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกอีกด้วย ที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตหลายรายได้นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในภาคการผลิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรายใหญ่ และเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย…
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมในภาคการผลิตล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และขนาดของโรงงานเป็นสำคัญ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย โรงงานจำพวกที่ 1 ซึ่งสามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันที โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน, โรงงานจำพวกที่ 2 ซึ่งหากจะมีการประกอบกิจการ จะต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน…
จากแนวโน้ม ความต้องการใช้พลังงานโดยรวมที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ซึ่งผันแปรตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ยังไม่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างแน่นอน การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วย สำหรับแนวทางหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และสร้างให้เป็นนิสัยประจำมีหลากหลายแนวทางเช่น การปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานหรือการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น ที่ผ่านมา BIZ FOCUS เชื่อมั่นว่า ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างดีเสมอมา อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนธุรกิจมากกว่าภาคครัวเรือน…
ในปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน คาดการณ์สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยว่า จะมีการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2.1% หรืออยู่ที่ประมาณ 2.81 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน โดยพิจารณาจากปัจจัย อาทิ ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ 50-60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 34–35 บาท/เหรียญสหรัฐ และการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product…
ขณะนี้ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนจาก ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 4/ 2560โดยขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 4.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวของไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/ 2560 ขยายตัวจากไตรมาส3/ 2560 ร้อยละ 0.5 โดยรวมทั้งปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9…
Page 1 of 2