01Top_System

Editor's Note 2018

ปัจจุบัน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ อีอีซี มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดย 5 โครงการสำคัญได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ครบทุกโครงการแล้ว มูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่ 652,559 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 209,916 ล้านบาท และภาคเอกชน 442,643 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศ 819,662…
ปัจจุบัน ขยะพลาสติกมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผันแปรตามจำนวนประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งการเจริญเติบของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับขยะพลาสติกส่วนใหญ่เกิดจากใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และเครื่องดื่มในการดำรงชีพของประชาชน จึงทำให้มีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองการใช้งานดังกล่าว
การขับเคลื่อนธุรกิจ ให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและมีทิศทางสดใสท่ามกลางปัจจัยลบที่รุ้มเร้าทั้งในและต่างประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มกระเตื้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1 โดยขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือสูงสุดในรอบ 5 ปี และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ขยายตัวจากไตรมาส 4 ปี 2560 ร้อยละ 2.0 โดยได้รับปัจจัยบวกจากการเติบโตของภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว
ปัจจุบัน เบเกอรีนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูงมากนัก อีกทั้ง ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานต่างๆ เช่น งานอีเว้นท์ งานเลี้ยงสังสรรค์ และสัมมนา เป็นต้น
นยุคโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางธุรกิจย่อมต้องมีทั้งชั้นเชิงและไหวพริบเหนือคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ดังนั้นผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ ด้วยการวางแผนการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานที่รัดกุมและมีระบบ สำหรับปัจจัยที่จะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางธุรกิจมีหลากหลายด้าน อาทิ การลดต้นทุนผลิตด้วยการนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม เป็นต้น
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมในภาคการผลิตล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และขนาดของโรงงานเป็นสำคัญ
จากแนวโน้ม ความต้องการใช้พลังงานโดยรวมที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ซึ่งผันแปรตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ยังไม่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างแน่นอน
ในปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน คาดการณ์สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยว่า จะมีการใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 2.1% หรืออยู่ที่ประมาณ 2.81 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน โดยพิจารณาจากปัจจัย อาทิ ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ 50-60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 34–35 บาท/เหรียญสหรัฐ และการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product…
ขณะนี้ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนจาก ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 4/ 2560โดยขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 4.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวของไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/ 2560 ขยายตัวจากไตรมาส 3/ 2560 ร้อยละ 0.5
Page 1 of 2

Page Visitor

029571963
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
40126
55652
40126
949233
1609543
29571963
Your IP: 3.236.253.192
2021-10-17 17:32