then
May 29, 2022

DITP ชวนผู้ประกอบการอาหารไทย ร่วมสมัครตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565

DITP ชวนผู้ประกอบการอาหารไทยสำเร็จรูปยกระดับสินค้าส่งออกไทย ร่วมสมัครตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 ร่วมยกระดับสินค้าส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมสร้างจุดแข็งเพื่อแข่งขันในตลาดโลก ตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมฯ

ภายใต้นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 ขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ   ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความแข่งขันทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการอาหารของไทย ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

“โครงการ Thai SELECT (ไทย ซีเล็คท์) ถือเป็นโครงการที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการอาหารของไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้ขยายขอบเขตถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ให้สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่ยังคงไว้ในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทย กรมได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้ทำให้ต้องเลื่อนจัดกิจกรรมไปเป็นรอบปี 2565 แทน ขณะนี้ได้เริ่มเปิดรับสมัคร

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีศักยภาพ ส่งผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของการส่งออก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกงสำเร็จรูป และน้ำจิ้ม ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงมีรสชาติและรูปลักษณ์ตามแบบมาตรฐานอาหารไทย โดยการสมัครดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย”

สำหรับการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารไทยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Thai Food : Ready to Serve/Ready to Eat) อาหารไทยพร้อมปรุง (Thai Food : Ready to Cook) และน้ำจิ้มสำหรับอาหารไทย (Thai Food : Dipping Sauce) คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนจากรสชาติอาหาร นวัตกรรมคุณภาพอาหาร ขั้นตอนการเตรียมและปรุงอาหาร มาตรฐานการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สถาบันอาหาร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย

ด้านสิทธิประโยชน์ เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประกอบด้วยการได้รับการพิจารณาคัดเลือกจัดแสดงสินค้าในส่วนนิทรรศการที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ภายในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกรมตามความเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ได้รับการบรรจุรายชื่อในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ และ Application Thai SELECT เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นต้น

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 603ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท อาทิ ผลิตภัณฑ์ตรารอยไทย จากบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราปรุงดี จากบริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราวนัสนันท์ จากบริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราฉั่วฮะเส็ง จากบริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตรานางรำ จากบริษัท ฟู้ดสเป็คเชียลไลซ์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราโลโบ จากบริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราเฮลซ์ บลูบอย จากบริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ จากบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด และผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอย บริษัท เทพผดุงมะพร้าว จำกัด เป็นต้น

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2565 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th และ www.thaiselect.com กำโดยจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ 02 507 8394, 02 507 8300 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003941356
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3951
38497
3951
1191356
0
3941356
Your IP: 18.208.186.139
2022-05-29 02:31