then
July 04, 2022

บริดจสโตนเดินหน้าสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1” สู่เยาวชนต่อเนื่อง

บริดจสโตนเดินหน้าสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1” สู่เยาวชนต่อเนื่อง ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

มร.เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) คุณอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ที่ 4 จากขวา) คุณมิเรียม ซิดิก ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (ที่ 3 จากขวา) และภาคีในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1”  ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต  

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 5 ดาว*1  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนของบริดจสโตนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในฐานะการเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน บริดจสโตนร่วมอยู่เคียงข้างการเดินทางของผู้คนบนท้องถนนและขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยพร้อมคำมั่นสานต่อโครงการฯ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้เยาวชนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยลดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโรงเรียนต้นแบบ

มร.เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เผยว่า “โครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริดจสโตนทั่วโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย โดยเน้นสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งยังเน้นย้ำความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. School-Based Education - พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยของนักเรียนและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

  2. Empowerment - คัดเลือก Bridgestone’s Youth Champions เป็นตัวแทนความปลอดภัยทางถนน เพื่อปลูกฝังภาวะผู้นำและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เพื่อน ครอบครัว และเยาวชนรุ่นต่อไป

  3. Road Safety Assessments หรือ RSAs - เลือกโรงเรียนจากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings for Schools - SR4S) แก้ไข และปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้การเดินทางสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูมีมาตรฐานมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป

  4. Local Engagement - ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายจิตอาสา โดยประสานความร่วมมือกับภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนเป้าหมายให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปีที่ผ่านมา บริดจสโตนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียน 261 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้นำเยาวชน 8 คนจาก 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Bridgestone’s Youth Champions หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ผ่านการสร้างสรรค์และดำเนินโครงการภายในโรงเรียนของตน โดยน้องๆ เยาวชนทั้ง 8 คนนี้ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีบทบาทแสดงความคิดเห็นในงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย และส่งต่อแนวคิดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความปลอดภัยทางถนนโดยใช้เครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings for Schools - SR4S) และคัดเลือก 1 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน หรือ Infrastructure Modifications โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีในพื้นที่ และศูนย์บริการรถยนต์ ค็อกพิท มานิตย์ เซ็นเตอร์ แม็กซ์ เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนทางเท้า และการจราจรในละแวกใกล้โรงเรียนให้มีความปลอดภัย จัดทำป้ายสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ชัดเจน และกำหนดให้เป็นจุดกวดขันด้านการจราจรที่เข้มงวด เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรอบได้”  

พื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต        

ด้านคุณมิเรียม ซิดิก ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพิ่มเติมว่า “การส่งมอบถนนติดดาว ณ โรงเรียนกะทู้วิทยาในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงถึงเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยที่ยั่งยืนของทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนโดยใช้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดับดาวด้านความปลอดภัย (The award-winning Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดผลด้านความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนระหว่างไป-กลับโรงเรียน

ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีการจำกัดความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่มีป้ายเตือนการลดความเร็ว และไม่มีป้ายแสดงเขตโรงเรียน ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายลดและจำกัดความเร็วเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการทาสีย้ำเส้นจราจรเดิมให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่จุดจอดรถ รับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความปลอดภัยที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อผลของการประเมินเพิ่มระดับดาวความปลอดภัยให้สูงขึ้นในระดับสูงสุดที่ 5 ดาว ในฐานะโรงเรียนต้นแบบนำร่องโครงการรุ่นที่ 1”

คุณอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า “ผมในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และมูลนิธิเอไอพี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 นี้ขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีการกวดขันวินัยทางจราจรอย่างจริงจังและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเสมอมา การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนพื้นที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หวังว่าโครงการนี้จะสามารถรณรงค์ให้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความปลอดภัยทางถนน และแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในโครงการ ซึ่งจะสามารถขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียงได้ และสามารถกระจายองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับโรงเรียนในโครงการเพียงกลุ่มเดียว”

คุณสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กล่าวเสริมว่า “บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและถนนโดยรอบโรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพราะเป็นพื้นที่สัญจรของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่เลือกโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในละแวกใกล้โรงเรียนเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ถนนทุกคน” 

“ผมทั้ง 2 คน มีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็น Bridgestone’s Youth Champions ผมจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและเขตชุมชน และสานต่อให้น้องๆ ที่โรงเรียนได้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่ให้โอกาสพวกผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ครับ” นายธนพล แซ่ขอ และนายณรงค์ชาญ ทนน้ำ Bridgestone’s Youth Champions จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ

ทั้งนี้ บริดจสโตนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมมุ่งมั่นดำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety โดยขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment)*2  ซึ่งคือ “Empowerment หรือด้านพลังสังคม เพื่อผลักดันและร่วมสร้างสังคมเท่าเทียม และภาคภูมิใจแก่ทุกคน” และ “Ease หรือด้านความสะดวกสบาย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย สุขใจไร้กังวลในชีวิตการเดินทาง” ภายใต้แนวคิดที่ว่าบริดจสโตนร่วมอยู่เคียงข้างและมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคมไทยในการส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางอย่างยั่งยืน 

 

*1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน 5 ดาว คือ การปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการจราจรโดยใช้เกณฑ์ตามระบบเครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings For Schools system – SR4S) เครื่องมือที่อิงหลักฐานนี้ใช้ในการวัดค่า จัดการ และสื่อสารความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในการเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพในการลดความเสี่ยงและช่วยชีวิตคนเดินเท้าทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Prince Michael International Road Safety Award เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ระบบนี้อำนวยให้มีการปรับปรุงช่วยชีวิตและป้องกันการบาดเจ็บได้ตั้งแต่วันแรกที่ใช้งาน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 3.6 (Sustainable Development Goal – SDG 3.6) ในหมวดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ SR4S ก็เป็นกุญแจสู่การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกสำหรับคนเดินเท้าทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น

*2 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้ประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment) ซึ่งเป็นพันธสัญญาขององค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์: “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” พันธสัญญาดังกล่าวจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment) ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้าน ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร E (ได้แก่ Energy (ด้านพลังงาน), Ecology (ด้านสิ่งแวดล้อม), Efficiency (ด้านประสิทธิภาพ), Extension (ด้านเติบโต), Economy (ด้านเศรษฐกิจ), Emotion (ด้านความรู้สึก), Ease (ด้านความสะดวกสบาย) และ Empowerment (ด้านพลังสังคม)) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่าน “เจตจำนง” และ “กระบวนการทำงาน” ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005473850
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
6736
32898
39634
127952
1299737
5473850
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 03:20