อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2561

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส

อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2561

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลสำคัญของผลประกอบการประจำปี 2561:

  • รายได้รวม 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA Margins) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13
  • กำไรสุทธิอยู่ที่ 819 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 61 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน อยู่ที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • ยืนยันตัวเลขประเมินผลประกอบการเบื้องต้นของปี 2562
  • เข้าซื้อกิจการรวมทั้งสิ้น 12 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ

ข้อมูลสรุป :

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม โดยทำรายได้และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากทุกกลุ่มธุรกิจและทุกภูมิภาค อันเป็นผลมาจากขนาดของบริษัทฯ รวมไปถึงการบูรณาการทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ที่อ่อนตัวตามฤดูกาลนั้นได้รับผลกระทบจากการหยุดการผลิตชั่วคราวของธุรกิจ PTA/PET ในประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ ก่อนกลับมาดำเนินการผลิตเป็นปกติตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 กำไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 อยู่ที่ 318 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบปีต่อปี และมีอัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนที่ 0.87 เท่า ณ สิ้นปี 2561

ภาพรวม : ภาพรวมในปี 2562 และในอนาคต ยังคงเป็นบวก อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้างในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ PET และการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจเส้นใย ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรหลังจากนี้ ปริมาณการผลิตโดยรวมในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 13 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 10.4 ล้านตันในปี 2561 บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถทำกำไรได้ตามการประเมินผลการประกอบการที่ 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 และตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2566 ยังมุ่งทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี 2561 โดยมีงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากกระแสเงินสดภายใน

การลงทุนที่กำลังดำเนินอยู่ : บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนที่จัดสรรไว้แล้วจำนวน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการก๊าซแครกเกอร์ที่รัฐหลุยส์เซียนา และ โรงงานผลิต PTA และ PET แบบบูรณาการ ที่เมืองคอร์ปัส คริสตี มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยโครงการลงทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของไอวีแอลในปี 2562, 2563 และ 2564 ซึ่งน่าจะทำให้เกิดผลกำไรที่สูงขึ้น และช่วยให้หนี้สินต่อส่วนทุนในงบแสดงฐานะทางการเงินมีสัดส่วนที่ดีขึ้น

การพัฒนากลุ่มธุรกิจ : ทุกกลุ่มธุรกิจของไอวีแอลมีความสามารถหรือมี EBITDA margins สองหลักตลอดทั้งวัฎจักรอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของไอวีแอลในอนาคต

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว : ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เราบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ในขณะเดียวกัน สามารถรักษาความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ในปี 2561 เรามีการเติบโตสูงสุดในประวัติศาสตร์ เรามีกิจการใหม่ที่เข้าซื้อ 12 แห่งและกิจการร่วมทุน 3   แห่งที่เราครอบครอง การแบ่งกลุ่มธุรกิจใหม่จะช่วยขับเคลื่อนวิถีการเติบโตในอนาคตของเรา จากความแข็งแกร่งทางการเงิน ทีมผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และตำแหน่งในตลาดที่แข็งแกร่งตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ผมมั่นใจว่า เราจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และปี 2562 จะเป็นอีกปีที่ไอวีแอลเติบโตไปอย่างก้าวล้ำ”

 

ตัวเลขทางการเงินหลักของบริษัทฯ:

 

 

รายปี

รายไตรมาส

ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

(เปรียบเทียบ)

YoY%

 

ไตรมาสที่ 4

ปี 2561

ไตรมาสที่ 3

ปี 2561

ไตรมาสที่ 4

ปี 2560

ไตรมาสที่ 4

ปี 2561

(เปรียบเทียบ)

YoY%

รายได้จากการขายรวม

10,741

8,438

27%

 

2,788

2,920

2,135

31%

กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)

1,441

1,044

44%

 

318

409

256

24%

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านเหรียญสหรัฐ)

819

615

33%

 

69

307

298

(77%)

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)

26,465

20,883

27%

 

2,355

10,054

10,003

(78%)

กำไรต่อหุ้นหลังหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (บาท)

4.61

3.98

16%

 

0.37

1.75

1.92

(81%)

EBITDA/ตัน (เหรียญสหรัฐ)

140

114

22%

 

85

175

117

(27%)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

989

852

16%

 

250

276

215

16%

อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)

0.87

0.75

16%

 

0.87

0.71

0.75

16%

 

1Integrated PET รวมถึงธุรกิจในกลุ่ม Aromatics และห่วงโซ่มูลค่า PET

 

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 17,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีดาวโจนส์ (DJSI) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา : เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อิสราเอล อียิปต์ รัสเซีย สโลวาเกีย ออสเตรีย

อเมริกา : สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา บราซิล

เอเชีย : ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 28 February 2019 13:03

Page Visitor

025295572
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
38807
52997
363682
1691256
1651824
25295572
Your IP: 3.231.230.177
2021-07-31 15:49