01.SuwanGroup

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เดินหน้าแผนพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

  • มุ่งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ สอดรับกับแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มธุรกิจที่ว่า ‘Experience Matters’
  • ปรับแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาสร้างคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิมไทคอน) ในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เดินหน้าสานต่อการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน มุ่งให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอันเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มธุรกิจที่ว่า ‘Experience Matters’ ให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้านำเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาคารเขียว และติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และเทรนด์
การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้เริ่มต้นโครงการพัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าสีเขียว โดยจะให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ คัดสรรวัสดุ กระบวนการก่อสร้าง รวมถึงระบบการดำเนินงานภายในอาคาร ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา FPT ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาอาคารเขียว สะท้อนจากการได้รับมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพสูงสุดที่ระดับ GOLD  และมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) หรือมาตรฐาน
ความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้ริเริ่มโครงการด้านพลังงานทดแทน โดยดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารโรงงานและคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาดมาใช้ภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียภายในโครงการร่วมกับผู้เช่า อาทิ การจัดการขยะ และการกำจัดของเสียและขยะอันตราย เป็นต้น

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาเราดำเนินการด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันจึงต้องการยกระดับการดำเนินงานด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายพัฒนาอาคารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว สำหรับอาคารใหม่ของบริษัทฯ ทุกโครงการซึ่งจะช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 20-53 นอกจากนี้จะดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน และคลังสินค้าทั้งในกลุ่มอาคารเดิมและอาคารสร้างใหม่ เพื่อใช้ผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญด้านการออกแบบอาคาร โดยมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศการทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มธุรกิจระดับโลกอย่าง “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” ในปีนี้ FPT จึงได้เข้าร่วมโครงการ ‘Frasers Property Global Eco Challenge’ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ทุกองค์กรที่อยู่ในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ โดยได้เปิดแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง ซึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสุ่มวัดค่าควันดำของรถยนต์ที่เข้าออกในโลจิสติกส์พาร์ค 2 แห่งของโครงการบางนา และในเดือนพฤษภาคมได้นำไปปฏิบัติกับโครงการบางพลี เนื่องจากทั้งสองโครงการมีจำนวนรถบรรทุกเข้า-ออกต่อวันสูงสุดถึงกว่า 2,000 คัน โดยผลการประเมินร้อยละ 97 ของจำนวนรถที่ทำการสุ่มตรวจ มีค่าเขม่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดคือ ร้อยละ 45 นอกจากนี้จะขยายแคมเปญไปยังพื้นที่อื่น ๆ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากลูกค้าและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง”

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน พันธมิตร และชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการของบริษัทฯ

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งส่งเสริมทักษะและความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสมดุลของการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับทุกคน

ทั้งนี้ได้สะท้อนการแสดงความรับผิดชอบด้านนี้ ผ่านการจัดโครงการมอบรัก (Give Love) โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน อาทิ มอบทุนการศึกษา สร้างอาคารนอนให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น และในอนาคตองค์กรยังมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนการจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับแนวทางการพัฒนา ‘อุตสาหกรรม 4.0’ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการริเริ่มโครงการต่างๆ ไม่เพียงมอบคุณค่าให้แก่องค์กรเท่านั้น แต่ยังมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าและสร้างความใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยจะเดินหน้ามองหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนำคุณค่าสู่บริษัทฯ และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” นายโสภณกล่าวสรุป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

010013097
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27594
49795
221105
6707921
1401957
1540324
10013097
Your IP: 34.201.18.139
2020-10-29 15:20