รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล ร่วม 8 สมาคมดิจิทัลไทย พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

ICDL Thailand และสมาคมสำคัญหลักด้านดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง 8 สมาคม อันได้แก่ 1. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 3. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 4. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ 5. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 6. สมาคมดิจิทัลไทย 7. สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และ 8. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้มีข้อตกลงและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับสมาชิกของทุกสมาคมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจดิจิทัล ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL - International Computer Driving License)
  2. เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป
  3. เพื่อทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ให้กับสมาชิกของทุกสมาคม และบุคลากรดิจิทัลจากทุกภาคส่วนให้สามารถเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
  4. เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในการสร้าง เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านดิจิทัลไปพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไป
  5. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

ในโอกาสนี้ นางววรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระหว่าง 8 สมาคม ร่วมกับ ICDL Thailand  ในขณะเดียวกัน ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand พร้อมด้วยนางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ หรือการเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(0 votes)