Print this page

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน)

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ แถลงว่า จากการที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้อนุมัติให้เปิดซองเอกสารซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเปิดซองเอกสารซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมทั้งหมด 2 ราย คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และกลุ่ม Grand Consortium โดยกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร สละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมกระบวนการเปิดซอง ทั้งนี้ ในการดำเนินการเปิดซองในวันดังกล่าวมีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมและผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ โดยได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ กล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับทราบในเบื้องต้น และได้มีมติให้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสามรายมาบรรยายสรุป (Presentation) ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งการบรรยายสรุปของผู้ยื่นข้อเสนอในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP)

ทั้งนี้ กระบวนการของการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอเทคนิค) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสนามบินในอนาคตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินข้อเสนอ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

Rate this item
(0 votes)

Related items