CSR

“ไอร่า” ร่วมทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

“ไอร่า” ร่วมทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน “ไอร่า” ร่วมทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

“ไอร่า” ร่วมทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มพนักงานบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเหลือใช้ นำไปบริจาคเพื่อทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา เพิ่มโอกาสในการดำเนินชีวิตให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณขยะ รวมถึงปลูกฝังการมีจิตสำนึกในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้

 

Rate this item
(0 votes)