TSI Insurance เคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.50 บาทต่อหุ้น

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

TSI Insurance เคาะราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.50 บาทต่อหุ้น

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยความคืบหน้าแผนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทว่า เมื่อวันที่  5 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2562 ได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 20 กันยายน 2562  โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลการจองซื้อและชำระค่าหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

นายธนพล กล่าวว่า แผนปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ เป็นไปตามกำหนดการที่บริษัทฯ ได้วางไว้ โดยคาดว่ากระบวนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2562  โดยในระหว่างนี้ บริษัทจะเร่งเดินหน้าแผนธุรกิจตาม Roadmap ในการรุกงานรับประกันภัยคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวตามเป้าหมายที่ได้วางไว้สำหรับปีนี้

Rate this item
(0 votes)