CSR

กฟผ. ร่วมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตั้งศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา

กฟผ. ร่วมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตั้งศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา เดินหน้าสู่โรงเรียนต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้

กฟผ. สนับสนุนทุน 1.1 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมเปิดโครงการชีววิถี เดินหน้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ “Knowledge Base Society”

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนจำนวน 1,100,000 บาท สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) ให้กับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมี นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเปิดโครงการชีววิถีของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 พร้อมคณะครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) มีจุดเด่นที่ก่อสร้างโดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน เสริมความแข็งแรงของคอนกรีต สอดคล้องแนวคิดตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 15 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์ฯ รวมถึงการใช้หลอดประหยัดไฟแอลอีดีประสิทธิภาพสูง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่จะส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า สามารถพัฒนาเป็นอาคารต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา (พระพรหมมงคล วิ.) และโครงการชีววิถีของโรงเรียนสันป่าตอง เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กฟผ. กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานห้องเรียนสีเขียว ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งบูรณาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางปัญญา และผลักดันให้โรงเรียนสันป่าตองเป็นต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ หรือ “Knowledge-Based Society” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

Rate this item
(0 votes)