ออล ไทย แท็กซี่ มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 สำหรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่ให้บริการดี

ออล ไทย แท็กซี่ มอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 สำหรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่ให้บริการดี พร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่มีใจรักบริการ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 5 ของบริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด รอบประเมินตั้งแต่วันที่1 - 31 ตุลาคม 2562 มีพนักงานขับรถ ออล ไทย แท็กซี่ ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลในรอบนี้จำนวน 41 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัล ติดต่อกัน 5 ครั้ง จำนวน 9 คน , ผู้ได้รับรางวัล 4 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 8 คน , ผู้ได้รับรางวัล 3 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 5 คน , ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้งติดต่อกัน จำนวน 8 คน และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 11 คน สำหรับโครงการคนขับเกรด A จัดขึ้นทุกเดือน

โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2562 มีมอบรางวัลรวมทั้งหมดจำนวน 181 รางวัล ทั้งนี้โครงการ คนขับเกรด A มีวัตถุประสงค์พัฒนาและยกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแท็กซี่ ที่ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1.ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2.ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3.นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4.ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5.ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณาจะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า ออล ไทย แท็กซี่ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ที่มีมาตรฐาน โดยมีอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนขับรถแท็กซี่ให้มีจิตสาธารณะรักงานบริการมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ พร้อมตรวจสภาพรถตามมาตราฐานที่กรมขนส่งกำหนด เพื่อส่งต่อบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สำหรับผู้ที่สนใจขับรถออลไทยแท็กซี่ บริษัทฯพร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่มีใจรักการบริการ มีความรู้ความสามารถในการขับรถหรือชำนาญเส้นทาง เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ตนเอง สมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) และใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ผู้ที่สนใจต้องการขับรถออลไทยแท็กซี่ สามารถนำหลักฐานมาสมัครด้วยตนเองติดต่อที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) แผนกสรรหาว่าจ้าง โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1174 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Face book พิมพ์ @AllThaiTaxi

Rate this item
(0 votes)