“ตลาดไท” ประกาศเดินหน้า “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย”

นายลักษณ์ วจนานวัช (คนกลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ในตลาดไท โดยมี มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และ นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช (คนกลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ในตลาดไท โดยมี มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และ นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ให้การต้อนรับ

“ตลาดไท” ประกาศเดินหน้า “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย”
ช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ กระจายผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

  • ตลาดไทให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ
  • เปิดความคืบหน้า 3 เดือนแรก “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” จำหน่ายผักปลอดภัยไปแล้วกว่า 650 ตัน โดยเกษตรกร 27 กลุ่มจาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ ตลาดไทประกาศเดินหน้าขยายโครงการต่อเนื่อง
  • ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกผักปลอดภัยมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่จำหน่าย พร้อมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในวงกว้าง เข้าถึงผักปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

ตลาดไทให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะมีส่วนช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย และสนับสนุนเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมชม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ในตลาดไท ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรไทยทั่วประเทศในการปลูกผักปลอดภัย และกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม และตลาดไทกำลังเดินหน้าขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของตลาดไทในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นายลักษณ์ วจนานวัช (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ตลาดไทเป็นหนึ่งในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรที่สำคัญของประเทศ และมีบทบาทในการสนับสนุนให้ความร่วมมือจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย (สินค้า Q) มากกว่า 170 ร้านค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตลาดไท ในฐานะที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า Q สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรกรรมไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากและมีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป”

มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า “‘โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย’ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของตลาดไท กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศปลูกผักปลอดภัย โดยสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต GAP, Thai GAP หรือ Organic Thailand และให้การสนับสนุนในเรื่องพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและช่วยเหลือในเรื่องการเชื่อมโยง และสร้างโอกาสจับคู่การค้าให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ นอกจากนั้น ในส่วนของผู้บริโภคสามารถใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัย นับเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และหาซื้อผักปลอดภัยได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”  

 

มร. เกรแฮม กล่าวว่า “ในช่วง 3 เดือนแรกของ ‘โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย’ ซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเข้ามาค้าขายผักปลอดภัยภายในตลาดไท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมค้าขายในพื้นที่โครงการจำนวนถึง 27 กลุ่ม จาก 17 จังหวัดทั่วประเทศ มีสินค้าเข้าตลาดเฉลี่ยมากกว่า 40 ชนิด รวมจำนวนผลผลิตที่จำหน่ายไปทั้งสิ้นกว่า 650 ตันตั้งแต่เริ่มโครงการ หรือเฉลี่ย 10 ตันต่อวัน นอกจากนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถเข้าถึงผักปลอดภัยได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตลาดไทจึงได้จับมือสมาคมตลาดสดไทย เพื่อช่วยกันเปิดพื้นที่ค้าขายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย โดยปัจจุบันมีตลาดที่จำหน่ายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย จำนวนมากกว่า 32 ตลาด”

ตลาดไทได้ประกาศเดินหน้าขยายโครงการ ‘โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย’ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้เรื่องการสนับสนุนและทำงานร่วมกับเกษตรกรจำนวนมากขึ้น จากหลากหลายพื้นที่มากขึ้น และการร่วมมือกับเครือข่ายตลาดต่างๆ ที่มากขึ้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทั้งระบบอย่างแท้จริง และมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยทั่วประเทศ สอดคล้องตามความมุ่งมั่นของตลาดไทที่ได้ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 20 ปี และได้รับการยอมรับในฐานะตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ผลิตที่สนใจเข้าร่วม “โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” หรือผู้ที่สนใจนำผลิตผลไปจำหน่าย สามารถรับคำปรึกษาได้จากเจ้าหน้าที่ตลาดไท โทร. 0-2908-4490-9 ต่อ 263 หรือแอดไลน์ (LINE) พิมพ์ @talaadthai หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ gap.talaadthai.com

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 30 October 2018 13:07

Page Visitor

020697084
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
40354
51899
40354
511966
1584897
20697084
Your IP: 3.236.214.19
2021-05-09 18:17