ม.มหิดล จัดงาน “51 ปีแห่งวันพระราชทานนาม 132 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล”

ม.มหิดล จัดงาน “51 ปีแห่งวันพระราชทานนาม 132 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล” 2 มี.ค. 63

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 132 ปี นับเนื่องตั้งแต่ก่อกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปีพุทธศักราช 2431 และพัฒนาต่อมาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ จึงเป็นวาระสำคัญ “51 ปีแห่งวันพระราชทานนาม 132 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption" โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ เวลา 08.00 – 15.00 น. มีบริการสุขภาพฟรี โดยในปีนี้มีคณะ/สถาบันร่วมออกบูธให้บริการในธีม “ชะลอ ชรา” จำนวน 15 บูธ ได้แก่ บริการทางทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน บริการนวดแผนไทยประยุกต์ ประเมินภาวะสมองเสื่อม เลิกบุหรี่ ประเมินผลและฝึกทักษะการทรงตัว ตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดผู้สูงวัย ปรับสมดุลร่างกาย ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน แนะนำการออกกำลังกาย ชะลอ ชรา วัดความดันโลหิต ยางยืดชะลอวัย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว ตอบคำถามปัญหาการใช้ยา ให้ความรู้ทางโภชนาการ และตรวจ Mammogram ร่วมด้วยนิทรรศการ เรื่อง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล" ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบุคคล ทำงานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นตัวแทนในการเชื่อมประสานงานศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีแนวคิดริเริ่มจัดงาน MU Blue Night เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์กันตั้งแต่สมัย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนโยบายที่จะให้ศาลายาเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี 2563 กำหนดจัดงาน MU Blue Night เป็นครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยเน้นความเป็น "We Mahidol" ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้สัญลักษณ์ "วาฬสีน้ำเงิน" ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เสียงดังที่สุด เปรียบได้กับมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลงานวิจัยและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สู่ระดับ World Class University โดยในปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเจ้าภาพจัดงาน รายได้มอบเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2489 - 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ มีจำนวนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนทั้งสิ้น 240,727 คน โดยมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์อยู่ในทุกวงการ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ (ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะผู้นำชุมชนในปี 2516 จากมูลนิธิรามอนแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ (ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์) สมาชิกวุฒิสภา คุณจรีพร จารุกรสกุล (ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA นักธุรกิจแห่งปี 2562 นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ (ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) คุณหมอปอดเหล็ก ผู้พลิกตัวเองสู่นักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) รองแชมป์ The Voice Thailand Season 1 เป็นต้น

"งาน MU Blue Night 2020 เป็นงานของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน เราอยากให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนมีความรู้สึกว่าได้กลับมาบ้านของเรา กลับมาเห็นความเจริญของมหาวิทยาลัยมหิดล มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เนื่องจากสมาคมฯ ทำงานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาโดยตลอด จึงมองว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล  ไม่ควรที่จะมีเหตุลาออก เพราะไม่มีเงินทุนการศึกษา และต้องมีภาระหนี้สินกู้เงินเรียน สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบให้ปีการศึกษาละ 75,000 บาทต่อเนื่อง 4 ปีจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0 นอกจากนี้ ยังมีประเภททุนที่ให้เป็นรายปี ปีละ 75,000 บาท โดยเป็นทุนที่ให้เปล่า ช่วยให้นักศึกษาไม่เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กล่าวทิ้งท้าย

ติดต่อซื้อบัตรและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ โทร. 0-2108-5330 ถึง 1 ในวัน และเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดได้ทาง FB: MU Blue Night ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.ns.mahidol.ac.th/mubluenight/register_form.asp"

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 20 February 2020 12:33

Page Visitor

004795867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25970
43653
181975
1608516
324014
1261906
4795867
Your IP: 18.207.240.230
2020-07-09 14:38