DGA รุกต่อเนื่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ”

DGA รุกต่อเนื่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ” Open Government Data ให้กับข้าราชการภาครัฐ

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Open data work: understanding open data usage from a practice lens” สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่และร่วมประชุมเพื่อระดมความคิด เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่าน “ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ data.go.th” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Government Data ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Rate this item
(0 votes)