กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ขยายฐานธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดกัมพูชา

นพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ขยายฐานธุรกิจประกันชีวิตสู่ตลาดกัมพูชา
พร้อมเดินหน้าดึงกลยุทธ์จาก “ประเทศไทย” ผนึกความแข็งแกร่ง

นพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งให้บริการด้านการเงิน การลงทุนและการประกันชีวิต ในประเทศไทยและอีก 16 ประเทศทั่วโลก ด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกว่า 40 ปี ทั้งนี้ได้มีการขยายธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ Phillip Life Assurance Public Company Limited (Cambodia) โดยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตอย่างเป็นทางการจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 

ผลจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ในประเทศไทยที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้นำแนวทางและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจจากประเทศไทยที่มีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของ Phillip Life Assurance Public Company Limited (Cambodia) ในประเทศกัมพูชาด้วยการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านระบบงานและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการปฏิบัติงานและให้บริการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการจาหน่าย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์  ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งบุคลากรโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น กอปรกับการบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน ของทั้งสองบริษัทฯ  ในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศกัมพูชา ที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในการขยายตลาดประกันชีวิต รวมถึงทั้งการให้บริการอย่างประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) สิ่งเหล่านี้จะนำพาซึ่งความสำเร็จเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

นอกจากนั้น จากการที่กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลได้มีการลงทุนธุรกิจให้บริการทางการเงิน และการลงทุนในประเทศกัมพูชามาก่อนหน้านี้ ทั้ง Phillip Bank Public Company Limited, Micro Finance Institute (Kredit MFI) และ First Finance Plc. ซึ่งเปิดให้บริการในประเทศกัมพูชามากว่าหนึ่งทศวรรษ รวมทั้ง Phillip General Insurance Plc. (Cambodia) โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ผนวกกับการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตล่าสุดนี้ จะส่งผลให้กลุ่มฟิลลิปแคปปิตอลสามารถดำเนินธุรกิจการเงิน และการลงทุนได้อย่างครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันหลากหลายซึ่งสร้างความแตกต่างภายใต้ช่องทางการจำหน่าย ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของตลาดในประเทศกัมพูชาได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพในระยะยาว

สำหรับผลการดำเนินงานของฟิลลิปประกันชีวิตในประเทศไทยนั้น ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจรายใหม่ในอัตราร้อยละ 23 โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโตในอัตราร้อยละ 16 ซึ่งอัตราการเติบโตทั้งธุรกิจรายใหม่และเบี้ยฯ รับรวมดังกล่าว เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันชีวิต ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมกว่า 9,600 ล้านบาท แสดงถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการขยายตลาด พร้อมไปกับความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินในระดับสูงของบริษัทฯ

Rate this item
(0 votes)