Print this page

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสมัครโครงการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Award 2020”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าสมัครโครงการประกวด รางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2020) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถและยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Total Quality Franchise Management - TQFM)  เพื่อก้าวสู่การแข่งขันสอดรับเทรนด์วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ New Normal

กำหนดประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล

 • รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ส่งออกยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี  2 รางวัล

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ อาทิ โล่และเกียรติบัตร สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสในการเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้รับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเอง

กำหนดคุณสมบัติธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดคือ ต้องดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค

ผู้ประกอบการที่สนใจ ร่วมสมัครการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953, 082 954 5965, 065 461 5050

Rate this item
(0 votes)

Related items