ปูนอินทรี ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาแรงงานไทย

ปูนอินทรี ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานต่อความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานไทยให้เป็นช่างมืออาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวมถึงสนับสนุนพัฒนาการของสังคมและของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานต่อโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือช่างก่อสร้าง และแรงงานไทย ตลอดจนผู้ว่างงานทั่วประเทศ โดยให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรม และร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และงานก่อสร้างแแก่ผู้สนใจเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาการของชุมชน และสังคม

โครงการความร่วมมือนี้ ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์ไปแล้วกว่า 6,160 ตัน มีช่างก่อสร้าง แรงงานไทยได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 22,288 คน ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวที่มาของความร่วมมือในโครงการดังกล่าวว่า กว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย ด้านวิชาชีพช่างก่อสร้าง โดยปัจจุบันประกอบด้วย โครงการสนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้ในการฝึกฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และโครงการฝึกอบรมช่างก่อสร้างอินทรี 4.0 (INSEE Construction 4.0) ทั้งการฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกอบรมแบบออนไลน์  เพื่อช่วยยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานไทยด้านช่างก่อสร้างให้มีมาตรฐานสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

“ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี่และนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้วยการดำเนินโครงการช่างก่อสร้างอินทรี 4.0 โดยให้พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ให้กับช่างฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างก่อสร้างและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ และทักษะงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน  เรียนรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เทคนิคการใช้งานและการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งโครงการช่างก่อสร้าง 4.0 นี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตั้งแต่ปี 2560 โดยจัดการฝึกอบรม กระจายไปทั่วประเทศ

ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี ราชบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี โดยในปี  2563 นี้ บริษัทฯ วางแผนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานปูนซีเมนต์เพื่องานก่อสร้าง  หลักสูตรการติดตั้งผนังและพื้นไม้คอนวูด  หลักสูตรการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี และกรุงเทพฯ  โดยจะเป็นการฝึกอบรมแบบ New Normal เพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ และมีการกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 25 คนต่อรุ่น รวมถึงให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมอีกด้วย”

ยงยุทธ กล่าวเสริมว่าปูนอินทรี เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นการสนับสนุนภาครัฐ อย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะฝีมือที่ดีในสาขาช่างต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือสังคม ทั้งยังไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้  และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”

ธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึง โครงการความร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี นั้น เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานช่างไทยให้มีความรู้ ความสามารถในงานก่อสร้าง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกว่า เป็นแนวทางที่ดีที่ปูนอินทรี ซึ่งเป็นภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานเครือข่ายมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานด้านวิชาชีพช่างก่อสร้าง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้นในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ช่างเทคนิคงานปูน ช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน การเทพื้นคอนกรีต  การปูกระเบื้อง เป็นต้น โดยในปีนี้มีเป้าหมายดำเนินการฝึกอบรมครอบคลุม 16 จังหวัดทั่วประเทศ  และให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 400 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์จากปูนอินทรี จำนวน 100 ตัน มูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรม ตามแผนการฝึกของแต่ละหน่วยงาน และฝึกภาคปฏิบัติในงานก่อสร้างในการยกระดับฝีมือของช่างในชุมชน และสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน สำนักสงฆ์ และเทศบาล เป็นต้น

ในแต่ละปีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับงบประมาณที่จัดสรรมาจากภาครัฐไม่ถึง 2,000 ล้านบาท การที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ให้การสนับสนุนปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี จึงเป็นการช่วยลดข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าวัสดุฝึกได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังทำให้สามารถนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้อาชีพช่างก่อสร้างยังถือเป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจากสิ่งก่อสร้างหรือที่อยู่อาศัย ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นของมนุษย์ โดยช่างที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งข้อสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งการก่ออิฐ ฉาบปูน การปูกระเบื้อง

“ทั้งนี้อีกสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและปูนอินทรี คือ ได้ช่างฝีมือที่ผ่านการอบรมอย่างถูกวิธี โดยครูฝึกและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว  ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนนำไปสอนให้แก่ผู้สนใจคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย”

Rate this item
(1 Vote)

Page Visitor

017146421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31882
48871
243730
13840651
189454
1383188
17146421
Your IP: 3.237.71.247
2021-03-04 13:29