01.SuwanGroup

สคช. สสปน. และ ม.บูรพา จับมือ 13 องค์กรรัฐและเอกชนแถลงความสำเร็จ

สคช. สสปน. และ ม.บูรพา จับมือ 13 องค์กรรัฐและเอกชนแถลงความสำเร็จ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ ยกระดับบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์สู่มาตรฐานสากล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับ นำทีมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ 13 องค์กร แถลงผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเดอะ ริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นภาคีหลัก พร้อมด้วยคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) จากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 13 องค์กร ร่วมกันแถลงผลความสำเร็จการจัดทำสมรรถนะอาชีพและพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพไมซ์  ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย หลังจากที่ร่วมกันพัฒนาสมรรถนะอาชีพไมซ์ใน 5 กลุ่มสาขาอาชีพอย่างเข้มข้น นานกว่า 10 เดือน

คุณวรกันต์ ทักขิญเสถียร ผู้แทนผู้บริหาร สคช. กล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ตลอดจนบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินการผลักดันสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจไมซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในการสร้างสมรรถนะมาตรฐานให้กับบุคลากรของประเทศ

ทางด้าน ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการโครงการฯ แถลงผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาตามกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 13 องค์กร ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชน 3 องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

“คณะทำงานได้พัฒนาและจัดทำสมรรถนะอาชีพไมซ์จำนวนทั้งสิ้น 5 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพการจัดการการจัดประชุม (Conference Management) กลุ่มอาชีพการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Management) กลุ่มอาชีพการจัดการสถานที่จัดงาน (Venue Management) กลุ่มอาชีพการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel Management) และกลุ่มอาชีพการจัดการงานอีเวนต์ (Event Management) ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพจะแบ่งออกเป็นชั้นคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งหมด 14 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ” ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช กล่าว

สำหรับ สสปน. ในฐานะภาคีหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. ได้กล่าวเสริมถึงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในมุมมองของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ของ สสปน. ว่าสำงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือในเชิงนโยบายที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของคนในอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งเป็นฟันเฟื่องหลักในการบริหารจัดการงานให้ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานไมซ์ในประเทศ หรืองานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่เลือกมาจัดงานในประเทศไทย

ดังนั้นการสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอาชีพไมซ์ของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์การมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป อีกทั้ง คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่มีบทบาทในฐานะเป็นนักพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยร่วมผลักดันหลักการ แนวคิด กรอบในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. ส่งเสริมให้อาชีพไมซ์มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศโดยได้รับการยอมรับหรือเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากล  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานอาชีพไมซ์เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาที่เกี่ยวกับการจัดประชุม นิทรรศการ และอีเวนต์ นอกจากนี้ยังปูพื้นฐานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ของประเทศไทยสู่สมรรถนะในระดับอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการร่วมกับประเทศอาเซียน ภายใต้การทำงานร่วมกันกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวแห่งประเทศ ภายใต้กรอบ ASEAN Common Competency Standards for
MICE and Event Industry 32 ตำแหน่งงาน ซึ่งทั้งหมดของการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อตอบโจทย์การเป็นผู้นำสถาบันองค์ความรู้ไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Institute) ของประเทศไทย

การจัดประชุมคณะรับรองฯ และกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) หรืออุตสาหกรรมไมซ์ เข้าร่วมกว่า 20 คน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009622081
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30643
46389
164160
6384321
1010941
1540324
9622081
Your IP: 35.172.236.135
2020-10-21 15:13