ราช กรุ๊ป ส่งเสริม Brain-Based Learning เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ราช กรุ๊ป ส่งเสริม Brain-Based Learning เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสมองอย่างสมวัย

การศึกษาชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ถือเป็นจุดเริ่มแรกของการเรียนรู้ในระบบการศึกษา และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระดับต่อๆ ไปในอนาคต การส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาสมองและได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ Brain- Based Learning (BBL) เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในการเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา โดยนำทฤษฏีด้านการพัฒนาสมองของมนุษย์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนให้สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ได้รับการพัฒนาทั้งด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ แต่กระบวนการ BBL จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้นั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสื่อการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ Brain-Based Learning” เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมองตามช่วงวัย (BBL)

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสื่อการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ Brain-Based  Learning” เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ “โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข” ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยตอบสนองเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในอันที่สร้างอนาคตและความยั่งยืนของประเทศชาติจากคนรุ่นปัจจุบัน สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ BBL ให้ความสำคัญกับกุญแจ 5 ดอก ประกอบด้วย 1. สนามเด็กเล่น 2. ห้องเรียน 3. กระบวนจัดการเรียนรู้ 4. หนังสือ และ 5. สื่อและนวัตกรรมตามหลัก BBL

การอบรมพัมนาสื่อการสอน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกุญแจดอกที่ 5 ซึ่งคุณครูจะได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งหลักการของ BBL และเทคนิคการสร้างสื่อการสอนอันเป็นตัวกลางสำหรับการเรียนการสอนกับเด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะเวลา 5 ปีที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมนี้ มีครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรม 343 คน จาก 32 โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1 นอกจากการอบรมนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมกุญแจดอกที่ 1 คือ สนามเด็กเล่น และกุญแจดอกที่ 2 คือ ห้องเรียน โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมพนักงานจิตอาสา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ได้แก่ การปรับปรุงสนามเด็กเล่น อาคารเรียน ผนังห้องเรียน ตลอดจนโต๊ะและเก้าอี้เรียน ให้มีสีสัน เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กจนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักการของ BBL

“ทุกกิจกรรมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก 32 โรงเรียนในสังกัดของ สพป.นนทบุรี เขต 1 ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในการจัดการเรียน และเห็นผลที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างเป็นรูปธรรม คือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้มากขึ้น มีพัฒนาการที่ดีทั้งสมอง ร่างกายและจิตใจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และตรงกับเป้าหมายในการดำเนินโครงการ “โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข” ที่เน้นส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ และยังหวังใจว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของเด็กจะส่งผลส่งต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนของจังหวัดนนทบุรีในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วย” นางบุญทิวา กล่าว

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันเป็นอย่างดีถึงประโยชน์จากการนำหลักการ BBL ในการเรียนการสอน ดังเช่น คุณครูนภาลัย ศรีไสว จากโรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) ซึ่งสอนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 บอกเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมอบรมกิจกรรมนี้ว่า ตามหลักสูตรเด็กอนุบาลจะต้องเรียน 6 กิจกรรมบูรณาการ คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ส่วนมากจะเป็นการสอนด้วยสื่อการสอนซึ่งตามปกติที่โรงเรียนครูจะทำสื่อการสอนกันเอง โดยใช้เวลาในช่วงที่เด็กนอนกลางวันหรือวันหยุด ส่วนตัวเป็นคนชอบผลิตสื่อการสอนอยู่แล้ว แต่ก็ทำได้แค่แบบเดิมๆ จากฟิวเจอร์บอร์ด แต่เมื่อได้ทราบจากครูโรงเรียนเดียวกันที่มาอบรมกิจกรรมนี้เมื่อปีที่แล้วจึงสนใจและขอทางโรงเรียนมาเข้าร่วมอบรมในปีนี้

“การเป็นครูจะใช้วิธีการการสอนแบบเดียวไม่ได้ ต้องมีสื่อการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ ทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้น เห็นภาพได้ชัดขึ้น สื่อการสอนที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้เป็นเทคนิคที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน อย่างสื่อที่เคยเรียนตอนมหาวิทยาลัยจะเป็นแนว 2 มิติ ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นขั้นๆ แบบนี้ ซึ่งสื่อรูปแบบนี้เราสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยต่างๆ ได้จริง เช่น สื่อการสอน “สไลด์จ๊ะเอ๋” ก็สามารถนำรูปแบบไปปรับใช้ได้หลายหน่วย เช่น สัปดาห์นี้สอนเรื่องผลไม้ ในเล่มก็ใส่เป็นรูปผลไม้ สัปดาห์ต่อไปสอนเรื่องการแต่งกาย ในเล่มก็เป็นรูปการแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนี้ สื่อการสอนที่เรียนรู้และฝึกทำจากการอบรมก็สามารถนำไปใช้สอนเด็กได้ต่อ ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำสื่อและใช้เวลาไปใช้สอนเด็กได้มากขึ้น”

ขณะที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาการงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 จากโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) คุณครูชยานันท์ สุขเจริญ ซึ่งมาเข้าร่วมการอบรมฯ ที่บริษัทเป็นครั้งแรกเช่นกัน เล่าถึงการใช้สื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนว่า วิธีการสอนจะยึดนักเรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน น่าสนใจ มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้าหากยังมีข้อสงสัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีการอธิบายซ้ำ สื่อการสอนที่ใช้มีหลายประเภท ซึ่งโดยส่วนตัวคุณครูส่วนใหญ่จะทำสื่อการสอนเอง ถ้าเป็นสื่อที่ทำจากกระดาษก็จะทำแบบเรียบง่ายเพราะไม่ค่อยถนัด จากประสบการณ์ที่เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับ BBL มา ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาหลักการ มีการทำสื่อการสอนบ้าง แต่เมื่อคุณครูได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ที่มีกิจกรรมเน้นพัฒนาสื่อการเรียนสอน ถือว่ามีประโยชน์มาก

“การมาอบรมในวันนี้ทำให้ได้สื่อการสอนไปฝากนักเรียนๆ ได้เทคนิคใหม่ๆ ในการทำสื่อการสอน สื่อการสอน “หมุนแล้วจะเจอ” “สมุดหนังสือสไลด์” สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นที่สอนได้ เช่น คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและวิชาอื่น ๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนแล้ว ยังช่วยให้จดจำเนื้อหาความรู้ได้มากขึ้นด้วย”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

014771456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55436
75807
55436
11437843
1139214
1988039
14771456
Your IP: 3.237.205.144
2021-01-17 16:31