โกลเด้นเวนเจอร์รีท ร่วมกับ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล สานต่อโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้”

โกลเด้นเวนเจอร์รีท ร่วมกับ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล สานต่อโครงการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” มุ่งสู่การเป็นต้นแบบอาคารสำนักงานชั้นนำที่ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิกฤตขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข ในระยะ 10 ปีการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีปริมาณขยะ 27.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 3.69 ล้านตัน โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยผลิตขยะถึง 56.8 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น มีเพียง 73% เท่านั้นที่ถูกคัดแยกนำกลับไปรีไซเคิลหรือทำปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องโดยการเผาหรือฝังกลบ ขณะที่ยังมีขยะถึง 27% ที่ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งการตกค้างของมลพิษสะสม และส่งผลกระทบกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เช่นกัน (รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) ภายใต้การบริหารของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (“FPCAMT”) ผู้จัดการกองทรัสต์ และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเดินหน้าโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” เพื่อมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดย Trash to Give มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้เช่าในอาคาร พนักงาน และผู้ที่สนใจให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะตามประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ Trash to Give ริเริ่มที่โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์ ทางผู้บริหารโครงการได้จัดเตรียมถังแยกขยะสำหรับแยกเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรองรับการทิ้งขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ต้นทาง ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ที่ผ่านมาสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก PET ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียมที่คัดแยกแล้วคิดเป็นจำนวนรวมมากกว่า 1 ตัน ขยะที่เข้าร่วมโครงการจะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยผู้บริหารโครงการจะร่วมสมทบทุนให้อีกหนึ่งเท่าของมูลค่าขยะทั้งหมด และถูกมอบให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่อไป

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์โกลเด้นเวนเจอร์รีท (GVREIT) ที่เข้าลงทุนในโครงการเชิงพาณิชย์ชั้นนำ ได้แก่ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ซึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องให้แก่ผู้เช่า พนักงาน และผู้ที่สนใจ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงได้จัดทำโครงการ ‘Trash to Give’ เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์ มีความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เช่า ผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดระยะเวลาโครงการเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การแบ่งหมวดหมู่ การคัดแยก และจัดเก็บ ตลอดจนการส่งต่อไปยังหน่วยงานรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร และบริษัทฯ ยังนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการขยะรีไซเคิลที่ได้จากโครงการ ‘Trash to Give’ นี้ ไปต่อยอดในโครงการอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารพื้นที่ของบริษัทฯ ได้แก่ ‘Mitr Save The World’ ของอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และ ‘For Your Inspironment’ จุดประกายรักษ์โลกของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

021089605
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
53551
59264
53551
904487
1584897
21089605
Your IP: 3.238.96.184
2021-05-16 19:46