“เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB” เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

หลังจากที่มีการควบรวม บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศษฐกิจของประเทศ

‘UBE’ ติดอาวุธชีวภาพ เสริมพลังอุบลโมเดล ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ MOU วว. สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อน BCG Model

‘บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กรอบ 4 ข้อ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน BCG Model พร้อมต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ UBE ในอนาคต

อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นฉบับพิเศษนอกเหนือจากรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่จัดทำรายงานดังกล่าว โดยนำเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

“กรมชลประทาน” ยุค 4.0 ชูนวัตกรรมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อคนไทย

กรมชลประทาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านน้ำ คือพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้ทั่วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม พร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ โดยได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่จะนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง สอดรับเป้าหมายขององค์กรในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) และเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต"

วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันสาธารณสุขแห่งชาติ ในยุคที่ต้อง "อยู่กับ COVID-19" ซึ่งเป็นที่คาดกันว่าจะกลายเป็น "โรคประจำถิ่นต่อไปในอนาคต ได้ทำให้แวดวงสาธารณสุขไทยเกิดความตื่นตัวอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะให้กับประชาชน

Page 3 of 363

Page Visitor

032201254
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
4025
57627
342503
177489
1659375
32201254
Your IP: 52.205.167.104
2021-12-04 01:48