IEAT

กนอ. นำคณะผปก. ญี่ปุ่น ชมศักยภาพพื้นที่อีอีซี – เอสอีแซดชี้ 4 แลนด์มาร์คอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ พร้อมเตรียมพื้นที่กว่า 9.5 พันไร่ รับการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะผู้ประกอบการและนักลงทุน ภายใต้ความร่วมมือของ Japan Industrial Location Center: (JILC) จากประเทศญี่ปุ่นร่วมชมนิคมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เผยนักลงทุนและผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าวให้ความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค…
กนอ.เผยสถานการณ์อุทกภัย 3 นิคมฯ อยุธยายังอยู่ในระดับปกติพร้อมสั่งศูนย์เตือนภัยรายงานผปก.แบบเรียลไทม์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 3 นิคมฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) ชี้ทุกแห่งระดับน้ำ และปริมาณน้ำไหลผ่านยังอยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้ ยังได้เผยถึงมาตรการของการป้องกันอุทกภัย อาทิ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม การรายงานจากศูนย์เตือนภัย รวมทั้งแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งทุกแห่งได้เตรียมการไว้อย่างเต็มที่…
กนอ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน หนุนมาตรฐานระบบขนส่ง ตั้งเป้าส่งเสริมความปลอดภัยรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบทวิสต์ล็อกในนิคมฯ ทั่วประเทศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดยมุ่งบูรณาการการทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การวางแผนตรวจสอบ 2. การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และ…